Aanbeveling betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring (27 oktober 2011)
De Europese Commissie formuleert voor de lidstaten aanbevelingen op het gebeid van de organisatie en financiering van digitalisering, digitalisering en online toegankelijkheid van materiaal waarop auteursrechten rusten, Europeana en digitale bewaring.
aanbeveling/ perstekst

Het jaarverslag van Europeana voor 2010 'Networking' vindt u hier

Green Paper 'on a common strategic framework for EU research and innovation
Op 9 februari 2011 presenteerde de Europese Commissie een Green Paper die belangrijke wijzigingen met betrekking tot de financiering van Europese onderzoek en innovatie om deelname eenvoudiger te maken en om de wetenschappelijke en economische impact te verhogen. De wijzigingen, die van toepassing zullen zijn in het volgende EU-budget na 2013, zouden het huidige kaderprogramma voor onderzoek, het Competitiveness programma en het European Institute of Innovation and Technology samenbrengen. Lees hier de reactie van het Europeana Vlaanderen Overlegplatform.

The New Renaissance: Rapport van het Comité der Wijzen
Het Comité des Sages on Bringing Europe’s Cultural Heritage On-line (Maurice Lévy, Elisabeth Niggemann en Jacques De Decker) werd in april 2010 in het leven geroepen op vraag van de Europese Commissarissen Neelie Kroes en Androulla Vassiliou. Zij publiceerden hun rapport in januari 2011. Waarom komt dat rapport nu? Europeana is sinds juli 2010 operationeel. Het is echter nog niet duidelijk of er een duurzame financiering voor zal zijn. Er is ook nood voor een verdere uitklaring van de visie en een inventarisatie van de knelpunten. Hoe centraal zal de plaats zijn die Europeana in het beleid van de Europese Commissie zal innemen? Daarnaast dient er ook een draagvlak gecreëerd te worden in de lidstaten.

Het comité reflecteert in het rapport over volgende zaken:
  • De kostprijs en het aandeel van publieke financiering die aan de Europese cultureel-erfgoedinstellingen ter beschikking gesteld zal worden voor digitalisering.
  • De beste modellen om toegang en gebruik te maximaliseren met inbegrip van publiek private samenwerkingsconstructies en voor werken die zich in het publieke domein bevinden.
  • De digitalisering van verweesde werken, en materiaal waarop zich rechten bevinden maar die niet langer commercieel beschikbaar zijn, om de zogenaamde 20th century black hole te vermijden.
  • De promotie van de breedst mogelijke toegang, ook over de landsgrenzen heen
  • De duurzaamheid verzekeren voor lange termijnbewaring

Het rapport vindt u hier. Het Europeana Vlaanderen Overlegplatform reflecteerde over dit rapport en wil hiermee bijdragen tot een constructieve dialoog.


Consultatie ‘Europeana: Next Steps’
De Europese Commissie blikte in 2009 met de communicatie 'Europeana - next steps') vooruit op de toekomstige ontwikkeling van Europa. Parallel hieraan werd een publieke consultatie gelanceerd om het debat aan te zwengelen. Deze consultatie neemt de vorm aan van een bevraging over diverse strategische kwesties en knelpunten die een impact hebben op de toekomstige ontwikkeling van Europeana, onder meer over de rol van de gebruikers, publiek-private samenwerking, copyright kwesties, en zo meer. 

Op initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en op basis van input van de betrokken partijen, formuleerde het Europeana Vlaanderen Overlegplatform een antwoord op deze bevraging. Dit antwoord wordt ondersteund door Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.