Europeana en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed.

19 januari 2011, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel

De Europese Commissie wil de toegang verbeteren tot het (digitale) Europese cultureel erfgoed dat zich in archieven, musea, audiovisuele collecties en bibliotheken in Europa bevindt. Ze wil dat doen door middel van het unieke toegangspunt Europeana. Om die reden subsidieert de Europese Commissie momenteel verschillende projecten die mee bouwen aan het portaal Europeana. De Belgische partners in EuropeanaLocal en ATHENA, twee van deze projecten, willen met deze conferentie het traject belichten dat een instelling moet ondernemen om data publiek beschikbaar en uitwisselbaar te maken.
Deze conferentie is een vervolg op de meer theoretische conferentie die op 16 december 2009 plaatsvond en wil de brug maken tussen theorie en praktijk. Om die reden wordt er concreet ingegaan op het digitaliseringsproces voor erfgoed en de relatie tot Europeana. Tijdens de conferentie worden er enkele specifieke cases gepresenteerd, zoals ondermeer de verschillende praktische facetten van het digitaliseringstraject in een museum, de bijzondere zorg voor hiërarchisch gestructureerde data in een archief en een voorbeeld over wat een integrale visie op digitalisering voor een museum kan betekenen.
Tijdens het namiddaggedeelte worden er korte gevalstudies voorgesteld die vanuit een persoonlijke ervaring ingaan op praktische aspecten zoals migratie, aggregatie, semantiek en standaardisatie. Deze gevalstudies vormen het uitgangspunt voor een interactieve paneldiscussie waarbij de dialoog met het publiek aangegaan wordt, waar de problematiek gekaderd wordt en waar er generieke oplossingen voorgesteld worden.

De conferentie werd bijgewoond door ongeveer 120 deelnemers.

Een verslag van de conferentie is gepubliceerd in het nr. 2011/2 van META, het tijdschrift van de VVBAD.

Dagindeling en presentaties

10.00-10.05
Verwelkoming (Michel Draguet, algemeen directeur a.i. van de KMKG)
10.05-10.10
Inleiding (Hans van der Linden)
10.10-11.00
Rony Vissers en Jef Malliet - De verwezenlijkingen van ATHENA en EuropeanaLocal
11.00-11.40
Roxanne Wyns - Het digitaliseringstraject in het KMKG
11.40-12.20
Bert Lemmens - Het digitaliseringstraject in AMSAB-ISG
12.20-12.50
Sylvie Dhaene - Een integrale visie op digitalisering in het Huis van Alijn
12.50-13.40
Lunch
13.40-15.00
David Coppoolse - Flandrica.be: de virtuele Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Ann Delbeke – Het Stadsmus, Hasselt
Arnaud Quertinmont - La problématique de migration issue de différentes sources culturelles et institutions : le cas du portail « Sur les traces du Hainaut
15.00-16.00
Interactieve paneldiscussie (moderator: Eva Coudyzer)
16.00
Receptie