De visie van de Europese Commissie: i2020 en de Digital Agenda for Europe

Europeana kadert in de ambitieuze "Digital Agenda for Europe", de strategie die Eurocommissaris Kroes in mei 2010 presenteerde met betrekking tot een toekomstig Europees internet- en overig ICT-beleid. De "Digitale Agenda voor Europa" is de eerste van "zeven speerpunt-initiatieven" van de 'Europe 2020'-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. De Europese Commissie omschrijft dit als volgt: "Deze strategie gaat uit van een Europese sociale markteconomie voor de 21e eeuw waarmee een collectief optredende EU sterker uit de crisis kan komen en die ons in staat stelt om de werkgelegenheid en productiviteit te verhogen en de sociale cohesie te verbeteren. Om snelle en blijvende resultaten te verkrijgen, is wel een sterker economisch beheer vereist."

De Digitale Agenda speelt in op de trend van een toenemende invloed van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) op de groei van de Europese productiviteit van industrie en dienstensectoren. "De Agenda is gericht op de versnelling van het economische herstel en het leggen van een fundering voor een duurzame digitale toekomst. Het gaat ook uit van het verwijderen van obstakels voor het maximaliseren van de ICT-potentie en van lange-termijn investeringen om toekomstige problemen te minimaliseren."

De Agenda omvat zeven prioriteitsgebieden waarbinnen actie ondernomen wordt:
- creëren van een Europese Digitale Eenheidsmarkt.
- verbeteren van de interoperabiliteit (uitwisselbaarheid en gebruik van informatie via het internet).
- verbeteren van internetvertrouwen en veiligheid.
- versnellen van internettoegang.
- verhogen van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D).
- verbeteren van digitale kennis, vaardigheden en inclusie
- toepassen van ICT om maatschappelijke problemen op te lossen.

De Europese Commissie wil met "alle geïnteresseerde stakeholders op alle niveaus in alle lidstaten samenwerken om dit ambitieuze programma tot realiteit te maken". Er zullen actie-georiënteerde stakeholder-platforms worden opgezet en er zal een jaarlijkse Digitale Assembly worden gehouden om vooruitgang en opkomende problemen te evalueren. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 16 en 17 juni 2011.

Europeana in Vlaanderen?

De ultieme doelstelling is om cultureel erfgoed zo breed mogelijk gedocumenteerd en geïnventariseerd te krijgen zodanig dat het voor iedereen toegankelijk is. De strategische positionering binnen de Digital Agenda for Europe maakt van Europeana een krachtig middel om de digitalisering aan te zwengelen en dingen van elkaar te leren. Europeana is echter geen doel op zich -en om die reden moet er ook verder gekeken worden dan Europeana- maar zet wel processen in gang die inherent zijn aan de (toekomstige) uitdagingen waarmee cultureel erfgoedorganisaties in de digitale wereld mee geconfronteerd zullen worden. Europeana is in deze evolutie een krachtige katalysator die de cultureel-erfgoedsector aanzet om bij het ruimere internationaliserings- en digitaliseringsdiscours betrokken te worden.