APEnet (Archives Portal Europe)
APEnet ging op 15 januari 2009 van start en wordt voor 36 maanden via eContentPlus programma gesubsidieerd. Het project wil in nauwe samenwerking met Europeana een internet gateway voor documenten en archieven in Europa tot stand brengen en stelt hierbij de archivalische invalshoek (het archiefbestand en de context) centraal. APEnet richt zich op metadata (beschrijvingen) van miljoenen archiefdocumenten, zowel digitaal als analoog. De portaal zal drie elementen bevatten: (1) de metadata, (2) de link naar de objecten en (3) informatie over de archiefvormers zelf. APEnet wil eveneens een set van conversietools, plug-ins ea. ontwikkelen om archivalische informatie op een eenvoudige en uniforme wijze in APEnet (en vervolgens in Europeana) te brengen. Het Belgische Rijksarchief neemt deel in dit project. Voor meer informatie kan u terecht bij Lucie Verachten.
http://www.apenet.eu/

ARROW+ (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works towards Europeana)
ARROW+ is een Best Practice Netwerk dat voor 36 maanden gesubsidieerd wordt door het CIP ICT-PSP programma. Het project gaat voor België in april 2011 van start en wil tools aanleveren om de zogenaamde diligent search naar de (rechten)status van een werk te vergemakkelijken. Voor België participeren SACD/SCAM en Boek.be. Voor meer informatie kan u terecht bij Kurt Van Damme.
http://www.arrow-net.eu/

ATHENA (Access to Cultural Heritage Networks across Europe)
Het project ging in november 2008 van start en wordt voor 30 maanden op het eContentPlus-programma gesubsidieerd.
Het project richt zich voornamelijk op musea en andere erfgoedinstellingen en wil de bredere toegang en gebruik van de digitale inhoud van de Europese musea stimuleren, met het oog op een latere opname van de content in Europeana. ATHENA zal de standaarden, metadata schema’s en terminologieën die binnen digitale museumcollecties gebruikt worden, bestuderen, analyseren en vergelijken. Daarnaast zal het ook meerdere musea en instellingen trachten te overtuigen om in te stappen. Als resultaten van het project verwacht men een set van aanbevelingen, richtlijnen en bruikbare tools m.b.t. metadata en datastructuren, meertaligheid, semantiek en de rechtenproblematiek rond het online beschikbaar stellen van digitale data. De Vlaamse partner in dit project is PACKED vzw.
www.athenaeurope.org

CARARE
CARARE is een Best Practice Netwerk dat voor 36 maanden gesubsidieerd wordt door het CIP¨ICT-PSP programma. Het project ging februari 2010 van start en heeft als doel archeologie en architectuur in Europeana binnen te brengen. Het project focust zich op inhoud en toepassingsvormen zoals de 3D-technologie. Naast 3D worden GIS en georeferenties in Europeana geïntroduceerd. Voor België participeren het Brussels Gewest en Visual Dimension. Voor meer informatie kan u terecht bij Daniël Pletinckx en Ann Degraeve.
http://www.carare.eu/

DAGUERREOBASE
Het project Daguerreobase ging in 2012 van start en wordt voor 30 maanden op het eContentPlus-programma gesubsidieerd.
Daguerreotypie is het eerste procedé in de fotogeschiedenis. Er zijn twee tradities, de Amerikaanse (waar een enorme boom kende) en de Europese (waar het vrij zeldzaam is). In Amerika bezitten vele mensen thuis daguerreotypieën, in Europa is dit veel minder het geval. Het FotoMuseum heeft een diverse collectie daguerreotypieën.
Het project ‘Daguerreobase’ brengt 18 partners uit 13 landen samen en heeft volgende doelstellingen: (1) 75% van alle Europese daguerreotypieën in de Daguerreobase opnemen (en op die manier in Europeana). De kwaliteit van de beschrijvingen zal hierdoor verbeterd worden, (2) het uitwerken van standaarden voor de beschrijving van objecten en voor digitalisering, (3) het uitwerken van meertalige thesauri om begripsuniformiteit te bestendigen, (4) het verhogen van de kwaliteit van de inhoud, van de metadata en de dienstverlening, (5) het tot stand brengen van een nieuwe versie van de daguerreobase waarbij ook het brede publiek als doelgroep in beeld komt (en niet enkel de wetenschapper), (6) het oprichten van de Daguerreotype Association (EDA), ook om de continuïteit van het project te verzekeren.
De Vlaamse partner in dit project is het FotoMuseum Provincie Antwerpen, voor meer informatie kan u terecht bij Tamara Berghmans.

DC NET
DC NET ging in december 2009 van start en wordt voor 24 maanden via het Zevende Kaderprogramma gesubsidieerd. Het project wil de cultureel-erfgoedsector en ICT-mensen samenbrengen, en Nagaan welke toegevoegde waarde ICT kan bieden aan het onderzoek ivm cultureel erfgoed en een globaal ondersteund ‘joint plan of activities’opstellen zodat er gemeenschappelijke onderzoeksprogramma’s ontwikkeld kunnen worden. De Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI-SIST) neemt deel in dit project. Voor meer informatie kan u terecht bij Jean Moulin.
www.dc-net.org

Digitising Contemporary Art
Digitising Contemporary Art wordt voor 30 maanden gesubsidieerd door het CIP ICT-PSP programma. Digitising Contemporary Art (DCA) is een digitaliseringsproject voor hedendaagse kunst, waarbij een brede definitie gehanteerd wordt. Het gaat over kunst aangemaakt na 1945. Onder digitalisering wordt de aanmaak verstaan van digitale reproducties op hoge kwaliteit van kunstwerken en contextuele documenten In DCA zijn volgende Belgische partners betrokken: argos, MuZee, MAC (Grand-Hornu), het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België (KMSKB), IBBT-MMLab en PACKED. De coördinatie is in handen van PACKED vzw – Expertisecentrum voor Digitaal Erfgoed. Voor meer informatie kan u terecht bij PACKED vzw.

ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance)
ECLAP wordt door de Europese Commissie voor drie jaar op basis van het CIP ICT-PSP programma gesubsidieerd. ECLAP bouwt een online repertorium uit voor de levende kunsten in Europa. Hiervoor brengt het project de binnen dit het thema van de levende kunsten belangrijkste instellingen en archieven samen en levert het oplossingen en tools aan die de betreffende instellingen helpen om in de Europese informatieruimte aanwezig te zijn en de betreffende collecties op Europeana te publiceren.Het projectconsortium omvat twaalf landen en achttien partners die hun expertise en wetenschappelijke competenties inzetten om de doelstellingen van ECLAP te realiseren. De coördinatie is in handen van de Universiteit van Firenze en voor België neemt La Bellone aan ECLAP deel. De contactpersoon bij La Bellone is Célyne van Corven.
http://bpnet.eclap.eu

EDLNet
EDLNet werd binnen het eContentPlus-programma voor 24 maanden gesubsidieerd. Het ging van start op 1 juni 2007. Als coördinerend project stuurde het de praktische voorbereiding van Europeana direct aan. In het kader van dit project werd ondermeer de EDL Stichting opgericht, werd de demonstrator voor november 2008 voorbereid en werd er onderzoek gedaan naar het te ontwikkelen businessmodel.
De universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven was de Vlaamse partner in en werd bijgestaan door het Europeana Vlaanderen Overlegplatform.
Voor meer informatie kan u terecht bij Mel Collier.
www.europeana.eu

EuropeanaConnect
EuropeanaConnect is nauw verbonden met Europeana vs.1.0 en in de regel technische oplossingen die geïmplementeerd kunnen worden in Europeana. In het kader van dit project worden aspecten onderzocht in verband met ondermeer semantiek, meertaligheid, visualisatie en rechten. Voor meer info kan u terecht bij Mel Collier.
www.europeanaconnect.eu

Europeana Awareness
Europeana Awareness is een Best Practice Network dat voor 36 maanden op basis van het CIP ICT-PSP wordt gesubsidieerd. Het project gaat van start op 1 januari 2012 en wil volgende doelstellingen realiseren:
  • Europeana bekend maken gebruikers, beleidsmakers, politici en cultureel-erfgoedorganisaties in elke lidstaat om het gebruik en de inhoudelijke bijdragen te stimuleren, om bewustzijn te creëren in verband met cultureel erfgoed als motor voor economie en om kennisuitwisseling te promoten.
  • Het gebruik van Europeana bij het brede publiek promoten voor een brede waaier aan doelen (recreatie, onderzoek, educatie, toerisme, heemkunde, …). Gebruikers zullen ook betrokken worden door middle van user generated content, de creatie van digitale verhalen en sociale netwerken.
  • Het ontwikkelen van van nieuwe partnerschappen met de doelgroepen (4) die momenteel nog niet voldoende bereikt worden door Europeana: openbare bibliotheken, locale archiefverenigingen, omroepen en de gebruikers van open culture (programmateurs, ontwikkelaars, onderzoekers, …).
  • Het opzetten van nieuwe distributiekanalen om op basis van inhoud uit Europeana met de toeristische sector te werken.
  • Het aansporen van de culturele instellingen om inhoud te blijven aanleveren aan Europeana. Dit zal gebeuren door bewustzijn te creëren over de opportuniteiten die het nieuwe Europese licentieraamwerk biedt, door het ontwikkelen van mechanismen voor het collectief beheer van rechten en door de hoeveelheid inhoud in Europeana die vrij herbruikbaar wordt te verhogen.

Een grote variëteit van media en kanalen, zowel online als offline, worden gebruikt om de promotie naar verschillende doelgroepen te ondersteunen. De aanpak hiervoor wordt afgestemd met de doelstellingen die Europeana in het strategische plan 2011-2015 beschrijft en bestaan uit zowel top-down als bottom-up activiteiten.
Voor België nemen Erfgoedplus.be en het In Flanders Fields Museum deel. Voor meer informatie kan u terecht bij Jef Malliet.
http://pro.europeana.eu/web/europeana-awareness

Europeana Collections 1914-1918
Europeana collections 1914-1918 ging in mei 2010 van start en wordt voor 36 maanden via het CIP ICT PSP programma gesubsidieerd. Het project is een initiatief van de Staatsbibliothek zu Berlin die tien nationale bibliotheken uit acht Europese landen bij dit project betrok. Het project voorziet een uitbreiding van het netwerk waarbij andere geheugeninstellingen betrokken zullen worden om zo meer relevante inhoud samen te ontsluiten. De projectpartners zullen meer dan 400 000 documenten uit hun collecties digitaliseren. Dit corpus wordt geselecteerd aan de hand van criteria die het project opstelde en is zeer divers. Het bevat boeken, kranten, tijdschriften, kaarten, jeugdliteratuur, affiches, pamfletten, propaganda, folders, munten en penningen, foto’s en kunstobjecten. De Koninklijke Bibliotheek van België neemt in dit project deel. Voro meer informatie kan u terecht bijFrédéric Lemmers.
http://europeana-collections-1914-1918.eu

Europeana Fashion
Europeana Inside is een Best Practice Network Europees project dat voor 36 maanden het CIP ICT-PSP gesubsidieerd wordt (objective 2.1 'Aggregating Content for Europeana'. Europeana Fashion start op 1 maart 2012.
Europeana Fashion heeft als doelstelling (1) de bestaande digitale content van instellingen die met mode bezig zijn (zowel openbaar als privaat: modehuizen, bibliotheken, fotografen, …) te aggregeren, (2) de geaggregeerde metadata semantisch te verrijken door gebruik van linked open data-bronnen, (3) de mode content te ingesteren in Europeana, (4) de toegang tot deze heterogene collecties in Europa via een specifieke portaalsite voor mode te voorzien, (5) de interoperabiliteit tussen verschillende (heterogene) collecties te verbeteren en tools te ontwikkelen om de meertalige geaggregeerde content te stroomlijnen en (6) de Europese cultureel erfgoedgemeenschap ivm mode in musea, universiteiten en de private sector actief te engageren.
Voor België nemen Internet Architects (technische partner), de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Catwalk Pictures en het Modemuseum Provincie Antwerpen deel. Voor meer informatie kan u terecht bij Dieter Suls.

Europeana Inside
Europeana Inside is een Best Practice Network Europees project dat voor 30 maanden het CIP ICT-PSP gesubsidieerd wordt. Europeana Inside wil een transformatie teweeg brengen op het gebied van de kwaliteit en de manier waarop de inhoud door de Europese culturele instellingen aan Europeana wordt aangeleverd. Vanuit deze doelstelling wil het project connection kits maken om de datatransmissie tussen lokale systemen en Europeana gedeeltelijk
te automatiseren en te vereenvoudigen. Europeana Inside is bijgevolg in eerste instantie een technisch project maar heeft als bijkomend doel om één miljoen objecten aan Europeana te leveren. Voor België nemen K.U.Leuven (LIAS en KADOC), Erfgoedplus.be (in onderaanneming), IBBT, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en Het Koninklijk Koninklijk Belgisch Instituut voor wetenschappen deel. Voor meer informatie kan u terecht bij Mel Collier.

Europeana Libraries
Europeana Libraries wordt voor 24 maanden als best practice network gesubsidieerd op basis van het CIP ICT PSP. Het project gaat op 1 januari 2011 van start en wil 5 miljoen digitale objecten uit 19 belangrijke Europese wetenschappelijke bibliotheken via Europeana ter beschikking stellen. De projectleiding is in handen van The European Library (TEL) en voor België nemen zowel de KU Leuven als de Universiteitsbibliotheek Gent deel. Voor meer informatie kan u terecht bij Veerle Van Conkelberge.
http://www.europeana-libraries.eu/

EuropeanaLocal
Europeanalocal is een project dat binnen het eContentPlus-programma voor 36 maanden gesubsidieerd wordt. Het project ging officieel van start op 1 juni 2008.
Het project heeft als doel een best practice netwerk op te zetten om de interoperabiliteit te verbeteren voor digitale inhoud uit regionale en lokale bibliotheken, musea, archieven en audiovisuele archieven zodat die via Europeana en andere diensten ter beschikking gesteld kan worden.
De Vlaamse partner in dit project is het provinciaal centrum voor cultureel erfgoed van de provincie Limburg in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen. Voor meer informatie kan u bij Jef Malliet terecht.
www.europeanalocal.eu

Europeana Regia
Europeana Regia ging op 1 januari 2010 van start en wordt voor 30 maanden in het kader van het CIP ICT PSP-programma gesubsidieerd.
Het project heeft als doel om een Europees corpus van (verluchte) handschriften te creëren, dat aan Europeana aangeleverd zal worden. Het project bevat drie luiken: (1) Karolingische handschriften (abdijbibliotheken, bisschopsscholen, …), (2) de bibliotheek van koning Karel V van Frankrijk (14de eeuw) en (3) de bibliotheek van de koningen van Aragon-Napels (15de-16de eeuw). De Koninklijke Bibliotheek neemt deel aan dit project. Voor meer informatie kan u terecht bij Ann Kelders.
www.europeanaregia.eu

Europeana V.1.0
De coördinerende taken worden binnen Europeana V.1.0 verder gezet. Het project, eveneens gefinancierd binnen het eContentPlus-programma, start in april 2009 en heeft een doorlooptijd van 30 maanden en richt zich naast de verdere technische ontwikkeling van Europeana op het verder uitbouwen van het partnernetwerk, het verder uitwerken van het businessplan en het betrekken van de landenpartners. De Vlaamse partners in dit project zijn de universiteitsbibliotheek van de K.U.Leuven en FARO. Vlaamse steunpunt voor cultureel erfgoed, bijgestaan door het EDLNet Vlaanderen overlegplatform. Voor meer informatie kan u terecht bij Mel Collier.
group.europeana.eu/web/europeana-project

EUscreen
EUscreen richt zich op televisiecollecties en wil 30.000 programma’s, beelden en verwante documentatie digitaliseren. Dit materiaal zal via Europeana beschikbaar gemaakt worden. Daarnaast wil EUscreen het gebruik van gearchiveerde uitzendingen voor vrije tijd, educatie en onderzoeksdoeleinden bestuderen en zal het project richtlijnen opstellen voor het op lange termijn klaren van rechten. EUscreen gaat in oktober 2009 van start en wordt voor 36 maanden op het eContentPlus-programma gesubsidieerd. De VRT is de Vlaamse partner in dit project. Voor meer informatie kan u terecht bij Philippe Van Meerbeeck.
www.euscreen.eu

GAMA
GAMA is een project dat binnen het eContentPlus-programma voor 24 maanden gesubsidieerd werd en dat van liep van 1 november 2007 tot 30 oktober 2009.
GAMA (Gateway to Archives of Media Art) richtte zich op mediakunst archieven en wilde een open centrale interface en gateway creëren die toegang biedt tot archieven voor mediakunst, én bijdragen aan Europeana. De Vlaamse partner in dit project was argos vzw.
www.gama-gateway.eu

HOPE (Heritage of the People’s Europe)
Het HOPE-project ging op 1 april 2010 van start en wordt voor 36 maanden via het CIP ICT-PSP programma gesubsidieerd. HOPE wil als een best practice netwerk de Europese archieven, musea en bibliotheken samenbrengen die zich met sociale geschiedenis bezighouden. Het wil toegang bieden tot de belangrijkste collecties (die momenteel over verschillende instellingen versnipperd zijn) en wil dit doen door standaarden te promoten zodat de metadata en de inhoud via Europeana beschikbaar zal worden. Daarnaast wil HOPE ook een gemeenschappelijke digitale repository bouwen, de kwaliteit van de aangeboden data zal verbeterd worden en het project zal trachten om zoveel mogelijk instellingen die zich op sociale geschiedenis richten te betrekken. Tevens beoogt het HOPE-project een actualisatie van de bestaande Labour History Index. Naast een educatieve rol heeft het project eveneens een socio-politieke relevantie. AMSAB-ISG is de Vlaamse partner in dit project. Voor meer informatie kan u terecht bij Donald Weber.
www.peoplesheritage.eu

Linked Heritage
Linked Heritage ging in april 2011 van start en wordt voor 30 maanden gesubsidieerd via het Europese CIP ICT-PSP-programma. Het project heeft drie hoofddoelen: (1) het aanleveren van grote hoeveelheden nieuwe digitale content aan Europeana, afkomstig zowel uit de publieke als uit de private sector, (2) het verrijken van de kwaliteit van de content, op vlak van rijkere metadata, potentieel voor hergebruik, en uniekheid (het gebruik van persistent & unieke identifiers) en (3) het verbeteren van zoekopdrachten met, vindbaarheid van en gebruik van Europeana content. Linked Heritage zal een aanzienlijke hoeveelheid (3 miljoen objecten) nieuw materiaal aanleveren aan Europeana, en ook op lange termijn de diensten van Europeana verbeteren. PACKED vzw zal in het project vooral instaan voor het betrekken van Vlaamse partners in dit project. Dit zal zich vertalen in het aanleveren van digitale content aan Europeana, gebruik makend van de aggregatiefaciliteiten van ATHENA die binnen Linked Heritage verder ontwikkeld werden. Het Jubelparkmuseum/Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) is werkpakketleider rond terminologie.
[[http://www.linkedheritage.org |www.linkedheritage.org ]]

MICHAEL
De projectfases Michael (2004-2006) en MichaelPlus (2006-2008) werden op het eTEN-programma, dat gericht was op de ontwikkeling van nieuwe technologieën in Europa, gesubsidieerd. Het programma is intussen afgelopen. Om het project te vervolgen werd in mei 2008 de Michael AISBL opgericht.
Het Michael-project (Multilingual Inventory of Cultural Heritage In Europe) heeft als doel om via een meertalige, unieke toegang een overzicht te bieden van alle collecties op Europees niveau. Vanuit ‘nationale sites’ (aggregatoren) wordt de informatie over de collecties op Europees niveau (een Europese portaalsite) geharvest. Deze site wordt beheerd door de vzw Michael (AISBL). Het agentschap Kunsten en Erfgoed was partner in het MichaelPlus project, de concrete uitvoering werd door FARO, Vlaams steunpunt voor Cultureel Erfgoed opgenomen.
www.michael-culture.org

MinervaEc
MinervaEc werd in het kader van het eContentPlus-programma voor 24 maanden gesubsidieerd. Het project liep in september 2008 af.
Minerva was een coördinerend netwerk dat experten en belanghebbenden vanuit heel Europa samenbracht en dat zich toespitste op cultureel en wetenschappelijk erfgoed en dat op basis van publicaties en andere activiteiten de activiteiten van de lidstaten wilde coördineren, partners wilde mobiliseren en oplossingen wilde bieden aangaande uitwisselbaarheid en juridische aspecten.
Het betreft de volgende publicaties:
Naast deze publicaties werden er eveneens nationale workshops gorganiseerd om de digitaliseringproblematiek (en de verwezenlijkingen van MinervaEc) onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Op 24 april 2007 (presentaties) en 19 september 2008 vonden deze in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel plaats.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed was partner in MinervaEc.
www.minervaeurope.org

PartagePlus
PartagePlus wordt voor 24 maanden op het CIP ICT-PSP gesubsidieerd. Het project gaat op 1 maart 2012 van start en richt zich op de digitalisering van Art Nouveau objecten, zoals kunst, posters en gebouwen. In het kader van dit project zullen 75.000 items aan Europeana toegevoegd worden, waaronder 2000 3D-modellen. De projectcoördinatie is in handen van het Britse Collections Trust. Voor België nemen het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, Designmuseum Gent en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) deel. Voor meer informatie kan u terecht bij Chris Vastenhoud.